• Hot line Kampanii: Zadzwon: 576 091 472

Statut Ogólnopolskiej Fundacji dla Zwierząt

 

STATUT FUNDACJI 

tekst jednolity 

z dnia 20 czerwca 2018 roku 

 

Postanowienia ogólne  

§1 

Fundacja działa pod nazwą Ogólnopolska Fundacja dla Zwierząt. 

 

§2 

1.  Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław. 

2.  Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

3.  Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla  właściwego  realizowania  celów,  Fundacja  może  prowadzić  działalność  także  poza  granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

4.  uchylony 

5.  Realizacja zadań statutowych może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami. 

 

§3 

1.  Fundacja posiada osobowość prawną. 

2.  (uchylony) 

 

§4 

(uchylony) 

 

§5 

Fundacja  może  tworzyć  oddziały,  zakłady,  filie,  a  także  przystępować  do  spółek i innych działających  Fundacji. 

 

§6 

(uchylony) 

 

Cele i zasady działania Fundacji.  

§ 7 

Celami statutowymi Fundacji jest działalność w zakresie: 

1)  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

2)  ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.); 

3)  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

4)  zdrowego odżywiania - ze szczególnym uwzględnieniem zdrowego odżywiania dzieci; 

5)  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

6)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

7)  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; 

8)  działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

9)  działalności  na  rzecz  rodziny,  macierzyństwa,  rodzicielstwa,  upowszechniania  i  ochrony  praw dziecka; 

10)  promocji i organizacji wolontariatu; 

11)  działalności charytatywnej; 

12)  pomocy  społecznej,  w  tym  pomocy  rodzinom  i  osobom  w  trudnej  sytuacji  życiowej  oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;  

13)  działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;  

14)  upowszechniania  i  ochrony  wolności  i praw  człowieka oraz swobód obywatelskich, a także  działań wspomagających rozwój demokracji. 

 

§ 8 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:   

1)  prowadzenie schronisk dla zwierząt; 

2)  kupowanie  lub  przyjmowanie  zwierząt  chorych,  przebywających  w  złych  warunkach,  źle traktowanych, rzeźnych; 

3)  rehabilitacja i leczenie zwierząt; 

4)  prowadzenie  zajęć  przy  wykorzystaniu  zdrowych  zwierząt  dla  osób  z  problemami emocjonalnymi, z marginesu społecznego, dzieci niepełnosprawnych oraz osób z tzw. chorobami 

cywilizacyjnymi (depresja, anoreksja, bulimia, lęki, nerwice, fobie); 

5)  prowadzenie  działalności  edukacyjnej,  publicystycznej  i  naukowej  w  zakresie  związanym z celami statutowymi Fundacji; 

6)  organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów; 

7)  organizowanie  i  finansowanie  kolonii,  półkolonii,  festynów,  gier  sportowych,  zawodów  oraz wycieczek dla dzieci i młodzieży; 

8)  finansowanie leczenia i rehabilitacji chorych w kraju i zagranicą; 

9)  organizowanie  i  finansowanie  zakupu  wyspecjalizowanego  sprzętu  medycznego  oraz  lekarstw niezbędnych do ratowania zdrowia lub życia ludzkiego; 

10)  organizowanie i finansowanie imprez charytatywnych, wystaw i koncertów; 

11)  przekazywanie  osobom  potrzebującym  lub  instytucjom  wspomagającym  takie  osoby  żywności oraz darów rzeczowych; 

12)  prowadzenie  i  organizowanie  badań  naukowych,  działalności  edukacyjno-informacyjnej, odczytów, seminariów, sympozjów, konferencji, wykładów, warsztatów, szkoleń oraz doradztwa prawnego i naukowego w zakresie objętym celami statutowymi; 

13)  działalność promocyjną w zakresie realizowanych celów statutowych w tym za pomocą mediów i środków masowego przekazu; 

14)  organizowanie rankingów oraz konkursów i akcji promujących cele statutowe Fundacji; 

15)  działalność  edytorską,  wydawniczą  i  publicystyczną  w  zakresie  wydawnictw  periodycznych i nieperiodycznych własnych oraz na zlecenie - związanych z celami statutowymi Fundacji; 

16)  prowadzenie kampanii medialnych we wszelkich formach (TV, prasa, Internet) mających na celu rozpowszechnienie celów statutowych Fundacji oraz działalności samej Fundacji. 

 

§ 9 

Dla  osiągnięcia  swych  celów  Fundacja  może  wspierać  działalność  innych  osób  i  instytucji  zbieżną z jej celami. Dopuszcza się zlecanie  zadań firmom zewnętrznym, biorąc w pierwszej kolejności pod uwagę firmy stale współpracujące z Fundacją, o ile oferty tych firm są konkurencyjne. 

 

§ 10 

Fundacja może prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 11 

(uchylony) 

 

Majątek i dochody Fundacji  

§ 12 

1.  Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym  ustanawiającym  Fundację,  o  którym  mowa  w  §  1  pkt.1  statutu,  a  także  ruchomości  i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację. 

2.  Na realizację celów Fundacji Fundatorzy przeznaczają kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).  

 

§ 13 

1.  Dochody Fundacji mogą pochodzić z: 

1)  krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów i innych nieodpłatnych przysporzeń; 

2)  dotacji i subwencji osób trzecich, również jednostek samorządu terytorialnego i państwa; 

3)  ze zbiórek i imprez publicznych; 

4)  dochodów z majątku Fundacji; 

5)  zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i zagranicą; 

6)  operacji finansowych i obrotu papierami wartościowymi, w tym odsetek bankowych; 

7)  prowadzonej działalności gospodarczej; 

8)  uzyskanych środków z  Unii Europejskiej. 

2.  Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. 

3.  Nadwyżkę  przychodów  z  działalności  gospodarczej  nad  kosztami  przeznacza  na  działalność  pożytku publicznego.  

 

§ 14 

1.  Dochody  pochodzące  z  dotacji,  subwencji,  darowizn,  spadków  i  zapisów  mogą  być  użyte  na  realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli Fundatora.  

2.  W  sprawach  przyjęcia  darowizn  i  dziedziczenia  oświadczenia  wymagane  przepisami  prawa  składa Zarząd.  

3.  W  przypadku  powołania  Fundacji  do  dziedziczenia,  Zarząd  składa  oświadczenie  o przyjęciu  spadku  z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

 

§ 15 

Fundacja nie może: 

1)  udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań własnym majątkiem w stosunku do jej członków władz lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa  w linii  bocznej  do  drugiego  stopnia  albo  są  związani  z  tytułu  przysposobienia,  opieki  lub  kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi"; 

2)  przekazywać swego majątku na rzecz członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 

3)  wykorzystywania  majątku  na rzecz, członków  władz  lub pracowników  oraz ich  osób bliskich  na zasadach  innych  niż  w  stosunku  do  osób  trzecich,  chyba  że  to  wykorzystywanie  bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji; 

4)  zakupu  na  szczególnych  zasadach  towarów  lub  usług  od  podmiotów,  w  których  uczestniczą, członkowie jej władz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

 

§ 16 

(uchylony) 

 

§ 17 

1.  Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami 

2.  Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.  

 

Władze Fundacji  

§ 18 

Organami Fundacji są: 

1.  Rada Fundacji, zwana dalej Radą, 

2.  Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

 

Rada Fundacji  

§ 19 

1.  Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych, kontrolnych i nadzorczych. 

2.  Rada zbiera się, co najmniej raz do roku. 

3.  (uchylony) 

4.  Rada składa się z trzech członków powoływanych na pięcioletnią kadencję. 

5.  Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

6.  W  braku  odmiennych  uregulowań,  po  upłynięciu  okresu  kadencji,  o  której  mowa  w  ust.  4  oraz niezaistnieniu  zdarzenia  o  którym  mowa  w  ust.  8,  kadencja  członka  Rady  automatycznie  zostaje przedłużona. 

7.  Członków  Rady  na  miejsce  osób,  które  przestały  pełnić  tę  funkcję  lub  dla  rozszerzenia  składu  Rady, powołuje swą decyzją Rada. Rada wybiera Przewodniczącego Rady i Sekretarza Rady. 

8.  Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku: odwołania członka Rady, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady. 

9.  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  odwołanie  członka  Rady,  i  przez  to  pozbawienie  go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez pozostałych członków Rady. 

 

§ 20  

1.  Rada podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach, z których sporządza się protokół. Protokoły wraz z uchwałami gromadzi się w księdze protokołów. 

2.  Głosowanie na posiedzeniach jest jawne. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, o ile statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.  

3.  Rada podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.  

4.  Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. e-mail i fax). Tryb pisemny polega na przesyłaniu treści uchwały drogą pocztową. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość polega na przesłaniu e-maila lub faxu do Przewodniczącego Rady.  

5.  Datą  podjęcia  uchwały  w  trybach  opisanych  w  ust.  4  jest  dzień  wpłynięcia  ostatniego  stanowiska  do Przewodniczącego  Rady.  Przewodniczący  Rady  samodzielnie  sporządza  i  podpisuje  tekst  dokumentu uchwały  oraz  protokołu  z  posiedzenia  i  załącza  do  tych  dokumentów  dowody  na  złożenie  określonych głosów przez poszczególnych członków Rady. 

 

§ 21 

1. Do zadań Rady należy:  

1)  powoływanie i odwoływanie Prezesa, V-ce Prezesa i członków Zarządu; 

2)  wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd; 

3)  rozpatrywanie  i  zatwierdzanie  sprawozdań  z  działalności  Zarządu  oraz  udzielenie  mu absolutorium; 

4)  opiniowanie na wniosek Zarządu umów, porozumień, wniosków oraz wszelkiej innej dokumentacji związanej z działalnością Fundacji; 

5)  opiniowanie  lub  przygotowywanie  na  wniosek  Zarządu  dokumentacji  w  sprawie  jej  zgodności z obowiązującym prawem. 

2. Stanowiska, opinie, wnioski, uwagi, zalecenia pokontrolne Rady Fundacji są wiążące dla Zarządu Fundacji. 

 

§ 21a

Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:  

1)  żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji; 

2)  żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 

 

§21b 

1.  Nie można łączyć tytułu członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.  

2.  W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu, lub nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją - członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy. 

3.  Członkowie Rady: 

1)  nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; 

2)  nie  byli  skazani  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwo  umyślne  ścigane  z  oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

3)  mogą  otrzymywać  z  tytułu  pełnienia  funkcji  w  takim  organie zwrot uzasadnionych  kosztów  lub wynagrodzenie  w  wysokości  nie  wyższej  niż  przeciętne  miesięczne  wynagrodzenie  w  sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 

Zarząd Fundacji  

§ 22 

1.  Zarząd składa się z od jednej do trzech osób powoływanych przez Radę na czteroletnią kadencję.  

2.  Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

3.  W braku odmiennych uregulowań, po upłynięciu okresu kadencji o której mowa w ust. 1 oraz niezłożeniu rezygnacji, kadencja członka Zarządu automatycznie zostaje przedłużona. 

4.  Rada powołuje Prezesa i V-ce Prezesa Zarządu. 

5.  Zarząd  w  całości  lub  jego    poszczególni  członkowie  mogą  być  odwołani  przez  Radę  przed  upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.  

 

§ 23 

1.  Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.  

2.  Do zadań Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów. 

 

Sposób Reprezentacji  

§ 24 

1.  Oświadczenia  woli  w  imieniu  Fundacji  składają  dwaj  członkowie  Zarządu  lub  jeden  członek  Zarządu  i pełnomocnik. 

2.  W  przypadku  Zarządu  jednoosobowego,  oświadczenia  woli  w  imieniu  Fundacji,  składa  jednoosobowo Prezes Zarządu. 

 

Zmiana Statutu  

§ 25 

1.  W trakcie trwania Fundacji nazwa Fundacji, cele Fundacji oraz statut mogą zostać zmienione. 

2.  Zmiany w powyższym zakresie dokonuje Rada. 

 

Połączenie z inną fundacją  

§ 26 

1.  Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2.  Połączenie  z  inną  fundacją  nie  może  nastąpić,  jeżeli  w  jego  wyniku  mógłby  ulec  istotnej  zmianie  cel Fundacji. 

3.  W  sprawach  połączenia  z  inną  fundacją  decyzję  podejmuje  Rada  Fundacji,  bezwzględną  większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

 

Likwidacja Fundacji 

§ 27 

1.  Fundacja  ulega  likwidacji  w  razie  osiągnięcia  celów,  dla  których  została  ustanowiona  lub  w  razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2.  Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 

3.  Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych  wymaga  zatwierdzenia  przez  Radę  Fundacji.  Zatwierdzenie  decyzji  Zarządu w  sprawie  likwidacji  Fundacji  podejmuje  Rada  Fundacji  bezwzględną  większością  głosów,  przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

 Ogólnopolska Fundacja dla Zwierząt
Hallera 190/6, 53-203 Wrocław
PKO BP 72 1020 5138 0000 9102 0166 4523